SERVICE
 
KONTAKT

Schaeffler Polska Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Polska

Tel.: +48 228 783 165

Fax.: +48 228 783 164

POZOSTAŁE INFORMACJE

2016-11-22 | Warszawa

Schaeffler prezentuje strategię “Mobilność przyszłości”


Trendy przyszłości – zmiany klimatu, urbanizacja, globalizacja i cyfryzacja

Długoterminowe zorientowanie na cztery główne obszary

8 strategicznych filarów tworzących ramy projektu

Koncentracja na programach E-mobilność, Przemysł 4.0 i Cyfryzacja

Wdrożenie przy pomocy programu z 16 strategicznymi inicjatywami

Długoterminowy zysk jako nadrzędny cel

HERZOGENAURACH, 9 listopada, 2016. Oczekiwania względem mobilności ulegają ciągłym zmianom i wymagają nowych rozwiązań. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Zarząd Schaeffler AG, we współpracy z radą nadzorczą oraz w porozumieniu z kadrą menadżerską Grupy, opracował strategię Grupy “Mobilność przyszłości” [ang. “Mobility for tomorrow”].

W następstwie przeprowadzonej w ostatnich latach restrukturyzacji korporacyjnej i kapitałowej przedsiębiorstwa, nowa strategia “Mobilność przyszłości” ma na celu zapewnienie Grupie Schaeffler zrównoważonego, długoterminowego wzrostu. Strategia nawiązuje do czterech głównych trendów naszych czasów: zmian klimatu, urbanizacji, globalizacji i cyfryzacji. W oparciu o te główne trendy, wytypowano 4 obszary na których będzie się koncentrować Grupa Schaeffler jako międzynarodowy dostawca rynku motoryzacyjnego i przemysłowego. Są to: (1) ekologiczne napędy [ang. eco-friendly drives], (2) mobilność miejska [urban mobility] i (3) mobilność międzymiastowa [interurban mobility], a także optymalizacja (4) łańcucha dostaw energii [energy chain].

Schaeffler, jako lider na rynku technologii, charakteryzujący się pasją do innowacji oraz najwyższą jakością, chciałby brać aktywny udział w kształtowaniu mobilności przyszłości i właśnie na takim założeniu oparta jest nowa strategia Grupy. “Chcielibyśmy aby strategia “Mobilność przyszłości” stała się naszym wkładem w czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy świat. To założenie jest fundamentem naszej wizji aktywnego kształtowania „mobilności przyszłości” jako międzynarodowego dostawcy rynku motoryzacyjnego i przemysłowego”, tłumaczy Klaus Rosenfeld, Prezes Zarządu Schaeffler AG.

Strategia “Mobilność przyszłości” składa się z 8 strategicznych filarów, których celem jest zapewnienie przejrzystości oraz stworzenie ram umożliwiających wdrożenie strategii. 8 strategicznych filarów to:

1. Chcemy być preferowanym partnerem w dziedzinie technologii dla naszych klientów;

2. Jesteśmy dostawcą dla rynku motoryzacyjnego i przemysłowego;

3. Jesteśmy międzynarodowym przedsiębiorstwem obecnym na lokalnych rynkach na całym świecie;

4. Produkujemy pojedyncze komponenty oraz rozwiązania systemowe;

5. Postrzegamy programy E-mobilność, Przemysł 4.0, oraz Cyfryzacja jako kluczowe możliwości przyszłości;

6. Dążymy do osiągnięcia najwyższej możliwej jakości, skuteczności oraz wydajności dostaw;

7. Chcemy oferować atrakcyjne warunki jako pracodawca;

8. Działamy zgodnie z zasadami międzynarodowego przedsiębiorstwa rodzinnego.

Wdrożenie nowej strategii przeprowadzane jest w oparciu o doświadczenia związane z projektem “One Schaeffler”, realizowanym od października 2013 do grudnia 2015, który obejmował 16 strategicznych inicjatyw. “Strategia jest tak dobra jak jej wykonanie. Dlatego opracowaliśmy program doskonalenia oparty na 16 inicjatywach, tak by móc z sukcesem wdrożyć naszą strategię ‘Mobilność przyszłości’”, tłumaczy Klaus Rosenfeld.

Program doskonalenia znany jako “Agenda 4 plus One” koncentruje się na 4 tematach, (1) orientacja na klienta, (2) doskonałość operacyjna, (3) elastyczność finansowa oraz (4) zarządzanie i program talentów, powiązanych z 12 inicjatywami oraz nadrzędnym celem, “plus One”, na który składają się 4 inicjatywy mające na celu zapewnienie długoterminowej konkurencyjności. W uzupełnieniu 16 strategicznych inicjatyw, opracowanych zostało ponad 400 mniejszych inicjatyw, które zostaną wdrożone na poziomie działów, funkcji oraz regionów. Zakończenie wdrażania wszystkich inicjatyw przewidziane jest na rok 2020 i podlega zarządzaniu oraz monitorowaniu przez centralę pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Zarządu. W przypadku strategii „Mobilność przyszłości” oraz programu doskonalenia “Agenda 4 plus One” zastosowanie ma, zgodnie z czterema wartościami przedsiębiorstwa – zrównoważenie, doskonałość, innowacyjność oraz pasja – doskonalenie współpracy w przypadku interakcji. Ten cel jest wspierany, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, przez 3 podstawowe zasady – przejrzystość, zaufanie i współpraca – które zostały ujęte w niedawno zaktualizowanym Kodeksie Etycznym Grupy Schaeffler i będą wdrażane w poziomie międzynarodowym jednocześnie z wdrażaniem strategii.

W oparciu o powyższe opracowany został strategiczny plan biznesowy, który dokumentuje Założenia finansowe Grupy, które mają być zrealizowane do 2020 roku. Do celów na poziomie operacyjnym należą: Coroczny wzrost sprzedaży o średnio 4-6%, coroczny wzrost marży EBIT o 12-13 % oraz wolne przepływy pieniężne na poziomie 900 milionów EUR w roku 2020. W ten sposób przedsiębiorstwo chce zwiększyć zysk na akcję do poziomu ok 2 euro w 2020 roku. Dzięki przyspieszonej realizacji strategii redukcji zadłużenia, Schaeffler zamierza poprawić jakość bilansu firmy mierzoną zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia netto (wskaźnik zadłużenia) do 2020 roku (cel <75 %) i wypłacić udziałowcom dywidendy w wysokości 30-40% rocznego zysku. Powyższe założenia oparte są na scenariuszu umiarkowanego wzrostu obu działów i nie uwzględniają efektów jednorazowych. Dodatkowo nie uwzględniono wzrostu zewnętrznego w postaci przejęć. Jako część strategii “Mobilności przyszłości” Grupa planuje niewielkie przejęcia o wartości kilkuset milionów euro, mające na celu poprawę konkurencyjności w zakresie technologii.

Głównym celem strategii “Mobilność przyszłości” jest wypracowanie pozycji Grupy Schaeffler w celu stawienia czoła przyszłym wyzwaniom oraz stworzenie bazy dla zapewnienia długoterminowego i zrównoważonego wzrostu. “Strategia ‘Mobilność przyszłości’ oraz program doskonalenia ‘Agenda 4 plus One’ zostały opracowanie w roku 2016 po serii intensywnych rozmów z naszym międzynarodowym zespołem kierowniczym. Moi koledzy z Zarządu i ja także, jesteśmy przekonani, że ta strategia umożliwi nam osiągnięcie ambitnych celów oraz zapewni długoterminowy sukces. Naszymi najcenniejszymi atutami są kompetencje, zaangażowanie oraz motywacja naszych pracowników na całym świecie”, podsumowuje Klaus Rosenfeld.

Stwierdzenia i założenia dotyczące przyszłości

Niektóre stwierdzenia w tym komunikacie prasowym dotyczą przyszłości. Ze względu na swoją naturę, stwierdzenia te pociągają za sobą znane i nieznane ryzyka, niepewności, jak również inne czynniki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki lub zdarzenia będą się zasadniczo różnić od tych przewidywanych w stwierdzeniach lub informacjach dotyczących przyszłości. Wspomniane ryzyka, niepewności oraz założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik oraz finansowe rezultaty opisanych planów oraz zdarzeń. Nie będziemy publicznie aktualizować lub poprawiać jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego czy uległy one zmianie w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w jakikolwiek inny sposób. Proszę nie polegać nadmiernie na wspomnianych informacjach dotyczących przyszłości, które są aktualne tylko w chwili publikacji tego komunikatu prasowego. Zawarte w tym komunikacie stwierdzenia dotyczące trendów oraz wydarzeń z przeszłości nie powinny być traktowane jako zapewnienie, że te trendy oraz wydarzenia będą kontynuowane w przyszłości. Niniejsze ostrzeżenie odnosi się do wszystkich przyszłych stwierdzeń dotyczących przyszłości wyrażonych na piśmie lub w formie ustnej przez firmę Schaeffler lub osobę działającą w jej imieniu.

Schaeffler stosuje pliki „cookies” w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych treści. Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji

Akceptuję